Thứ Sáu, Ngày 13 & Excel


Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong bất kỳ năm nào được xem như một ngày kém may mắn ở nhiều nước phương Tây, điển hình tại Anh Quốc, Đức, Bồ Đào Nha. Điều tương tự còn bắt gặp cả những nơi khác trên thế giới như tại Hy Lạp và Tây Ban Nha. (Nguồn: wikipedia)

Với mình, ngày nào cũng như ngày nấy thôi, xui hay không thì cũng hên… xui 😂. Thử nghịch xíu Excel để tìm danh sách các tháng có thứ Sáu ngày 13 từ năm 2000 đến năm 2100 nhé!

 

List months that have a Friday the 13th for each year from 2000 through 2100

Năm Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
2000 13/10
2001 13/4 13/7
2002 13/9 13/12
2003 13/6
2004 13/2 13/8
2005 13/5
2006 13/1 13/10
2007 13/4 13/7
2008 13/6
2009 13/2 13/3 13/11
2010 13/8
2011 13/5
2012 13/1 13/4 13/7
2013 13/9 13/12
2014 13/6
2015 13/2 13/3 13/11
2016 13/5
2017 13/1 13/10
2018 13/4 13/7
2019 13/9 13/12
2020 13/3 13/11
2021 13/8
2022 13/5
2023 13/1 13/10
2024 13/9 13/12
2025 13/6
2026 13/2 13/3 13/11
2027 13/8
2028 13/10
2029 13/4 13/7
2030 13/9 13/12
2031 13/6
2032 13/2 13/8
2033 13/5
2034 13/1 13/10
2035 13/4 13/7
2036 13/6
2037 13/2 13/3 13/11
2038 13/8
2039 13/5
2040 13/1 13/4 13/7
2041 13/9 13/12
2042 13/6
2043 13/2 13/3 13/11
2044 13/5
2045 13/1 13/10
2046 13/4 13/7
2047 13/9 13/12
2048 13/3 13/11
2049 13/8
2050 13/5
2051 13/1 13/10
2052 13/9 13/12
2053 13/6
2054 13/2 13/3 13/11
2055 13/8
2056 13/10
2057 13/4 13/7
2058 13/9 13/12
2059 13/6
2060 13/2 13/8
2061 13/5
2062 13/1 13/10
2063 13/4 13/7
2064 13/6
2065 13/2 13/3 13/11
2066 13/8
2067 13/5
2068 13/1 13/4 13/7
2069 13/9 13/12
2070 13/6
2071 13/2 13/3 13/11
2072 13/5
2073 13/1 13/10
2074 13/4 13/7
2075 13/9 13/12
2076 13/3 13/11
2077 13/8
2078 13/5
2079 13/1 13/10
2080 13/9 13/12
2081 13/6
2082 13/2 13/3 13/11
2083 13/8
2084 13/10
2085 13/4 13/7
2086 13/9 13/12
2087 13/6
2088 13/2 13/8
2089 13/5
2090 13/1 13/10
2091 13/4 13/7
2092 13/6
2093 13/2 13/3 13/11
2094 13/8
2095 13/5
2096 13/1 13/4 13/7
2097 13/9 13/12
2098 13/6
2099 13/2 13/3 13/11
2100 13/8

Theo kết quả tính toán thì năm nào cũng có thứ 6 ngày 13 (T6N13), thứ 6 ngày 13 năm nay rơi vào ngày 13/03/2020 và 13/11/2020. Riêng các năm 2009, 2012, 2015, 2026, 2037, 2040, 2043, 2054, 2065, 2068, 2071, 2082, 2093, 2096, 2099 có đến 3 ngày T6N13. Và có một quy tắc là T6N13 luôn xuất hiện vào các tháng bắt đầu vào ngày Chúa Nhật.

Công thức Excel như sau:

Ô B2: =IF(WEEKDAY((DATE($A2,B$1,13)),1)=6,13 & “/” & B$1,””)

Chú thích: Hàm WEEKDAY (ngày,1) = 6 là kiểm tra (năm/tháng/ngày 13) có phải là Thứ Sáu hay không!

=WEEKDAY (serial_number, [return_type])

The Excel WEEKDAY function takes a date and returns a number between 1-7 representing the day of week. By default, WEEKDAY returns 1 for Sunday and 7 for Saturday. You can use the WEEKDAY function inside other formulas to check the day of week and react as needed.

Friday the 13th is considered an unlucky day in Western superstition. It occurs when the 13th day of the month in the Gregorian calendar falls on a Friday, which happens at least once every year but can occur up to three times in the same year—for example, in 2015, Friday the 13th occurred in February, March, and November. 2017 through 2020 will all have two Friday the 13ths each, and the years 2021 and 2022 will both have just one occurrence each. Friday the 13th occurs in any month that begins on a Sunday.