Tính % (Tính Phần Trăm)


Tính Phần Trăm là gì? Tính phần trăm (%) hay còn gọi tính tỷ lệ % là một đơn vị được sử dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy bạn đã biết cách tính phần trăm (%) sao cho dễ dàng, nhanh chóng, không phải sử dụng các hàm Excel mà vẫn chính xác nhất chưa?

Nếu muốn tính phần trăm ngay và luôn mà không cần phải đọc những công thức tính % phức tạp bạn chỉ cần nhập số cần tính % tương ứng vào các công cụ tính phần trăm có sẵn sau đây:

Các ứng dụng của phép tính phần trăm: Tính phần trăm tăng trưởng, Tính phần trăm của một tổng, Tính phần trăm a trên b, Phần trăm của x khi biết tổng y, Tính phần trăm hoàn thành công việc, Tính phần trăm khuyến mãi, Tính % lãi suất gửi ngân hàng, Tính lãi suất vay ngân hàng, Tính VAT %, Phần trăm làm tròn, Tính phần ngàn…

Các cách diễn đạt tương đương từ % sang dạng cụm danh từ trong tiếng Anh:

 • 50% = a half
 • 33% = a third
 • 25% = a quarter
 • 20% = a fifth
 • 10% = a tenth
 • 66% = two thirds
 • 75% = three quarters
 • 10% = one in ten
 • 20% = two in ten
 • over 50% = a majority
 • under 50% = a minority
 • 4% = A tiny fraction
 • 24% = Almost a quarter
 • 25% = Exactly a quarter
 • 26% = Roughly one quarter
 • 32% = Nearly one-third, nearly a third
 • 49% = Around a half, just under a half
 • 50% = Exactly a half
 • 51% = Just over a half
 • 73% = Nearly three quarters
 • 77% = Approximately three quarter, more than three-quarter
 • 79% = Well over three quarter
 • 2% = A tiny portion, a very small proportion
 • 4% = An insignificant minority, an insignificant proportion
 • 16% = A small minority, a small portion
 • 70% = A large proportion
 • 72% = A significant majority, A significant proportion
 • 89% = A very large proportion

Keyword: Tính %, Tính số phần trăm, Tính % tỷ lệ, Công cụ tính phần trăm, Tự động tính phần trăm online, Tính phần trăm ngược, Tính % tiền lãi, tinhphantram, Percentage Calculator, How To Calculate Percentage?…