Tính VAT (Công thức VAT ngược)


CAKE 100%… | ATM Online: Chỉ 0% lãi suất…

TÍNH VAT

CÔNG THỨC: GIÁ TRƯỚC THUẾ * (%VAT / 100)

Tổng hóa đơn (chưa có VAT)


10%

KẾT QUẢ

VAT
Tổng hóa đơn (bao gồm VAT)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO THUẾ GTGT TRÊN EXCEL


Tính VAT ngược là gì? Ví dụ, tính VAT ngược là khi mình có TỔNG GIÁ BAO GỒM CẢ GIÁ CHƯA THUẾ + THUẾ SUẤT dành cho đơn hàng đó. Làm sao để tính ra TIỀN THUẾ, TỔNG GIÁ CHƯA THUẾ trong đó để ghi vào hóa đơn gửi cho khách? Đây là công cụ tính thuế VAT ngược, tính giá chưa thuế VAT khi biết giá đã có thuế VAT.

TÍNH VAT NGƯỢC

CÔNG THỨC: GIÁ SAU THUẾ / (1 + (%VAT / 100))

Ví dụ: Tiền có thuế 51,370,000, thuế 10%, thì Tiền chưa thuế = 51,370,000/1.1 (1.1 = 1 + (10%/100))

Tổng hóa đơn (bao gồm VAT)


10%

KẾT QUẢ

VAT
Tổng hóa đơn (chưa có VAT)

Thuế VAT là gì?

Thuế VAT (Value-Added Tax, thuế giá trị gia tăng hay thuế GTGT) là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng. Công thức VAT được áp dụng lần đầu vào thời Việt Nam Cộng hòa đầu thập niên 1970 để gia tăng ngân sách quốc gia do Tổng trưởng Bộ Kinh tế Phạm Kim Ngọc đề xuất. Lúc bấy giờ VAT khá mới mẻ chỉ có vài nước ở Âu châu áp dụng trong khi Hoa Kỳ hoàn toàn không dùng VAT nên không thể góp ý. Danh từ “thuế trị giá gia tăng” được đưa vào tiếng Việt để dịch loại thuế này.

Thuế giá trị gia tăng có xuất phát điểm là từ nước Pháp – đất nước đầu tiên ban hành Luật thuế giá trị gia tăng trên thế giới vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng tiếng Pháp là Taxe Sur La Valeur Ajou tée (TVA), tiếng Anh là Value Added Tax (VAT) và được dịch sang tiếng Việt của chúng ta là thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, thuế GTGT đã được áp dụng rộng rãi trên hầu như toàn bộ các nước trên thế giới (khoảng 130 quốc gia).

Thuế VAT là một trong những loại thuế quan trọng giúp cân bằng ngân sách nhà nước và đóng vai trò lớn trong xây dựng và phát triển đất nước. Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 9, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng và hiệu lực thi hành kể từ ngày đầu tiên năm 1999 (01/01/1999).

Nghị quyết 43/2022/QH15: Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022.

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với một số nội dung nổi bật sau đây:

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022
Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%). Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Bên cạnh đó, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Keyword: VAT 8%, Chia ngược VAT 8%, Tính thuế 8%, Giảm thuế VAT, Công cụ tính VAT, Tính hóa đơn có VAT, Tính % VAT, Tính VAT ngược, Tính tổng hóa đơn bao gồm VAT, Tính hóa đơn khi biết VAT, Tính VAT khi biết tổng hóa đơn, Tính VAT ngược từ tổng hóa đơn, Thuế giá trị gia tăng, Thuế GTGT, Giá bao gồm VAT, Giá Net, Value Added Tax, Online VAT Calculator, Free VAT Vietnam, How to work out VAT, Determine the net price, VAT exclusive price, To calculate the VAT amount