Không gia hạn dung lượng Google Drive nâng cấp có bị mất dữ liệu không?


Bạn được tặng dung lượng Google Drive miễn phí hoặc bạn mua thêm dung lượng Google Drive, sau khi hết thời hạn và bạn không gia hạn thì có bị mất file hay không? Đây là câu hỏi được rất nhiều người dùng quan tâm…

Ví dụ khi bạn dùng Chromebook thì bạn sẽ được thêm 100GB dung lượng vào tài khoản Google Drive của bạn (100GB + 15GB miễn phí = 115GB),  nhưng nó chỉ có thời hạn hai năm, sau hai năm bạn phải gia hạn hoặc nếu không dung lượng lưu trữ sẽ quay về 15GB ban đầu. Hoặc bạn mua thêm dung lượng Google Dive 100GB 1 năm giá 450.000, sau 1 năm nếu bạn không gia hạn thì dung lượng sẽ trở về 15GB lưu trữ ban đầu. Vậy dung lượng hiện lưu trữ vượt quá 15GB sẽ ra sao, có bị mất/xóa không? Điều gì xảy ra khi bạn không còn trả tiền cho bộ nhớ Google Drive?

Mình xin tóm tắt lại chính sách của Google: DỮ LIỆU HOẶC DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ VƯỢT QUÁ 15GB VẪN GIỮ NGUYÊN ĐẦY ĐỦ. Nhưng bạn sẽ không thể nhận hoặc gởi email được cho tới khi nào bạn giảm dung lượng xuống dưới 15GB, bạn sẽ không thể tải lên hoặc đồng bộ Google Drive được cho tới khi nào giảm dung lượng Drive xuống dưới 15GB ban đầu.

Dung lượng 78,56GB của bạn sẽ vẫn được giữ lại nếu không gia hạn với những giới hạn thao tác về dịch vụ…

Nếu gói bộ nhớ của bạn bị hủy hoặc hết hạn

Nếu bạn hủy gói bộ nhớ hoặc khi gói bộ nhớ của bạn hết hạn, hạn mức bộ nhớ sẽ được đặt lại về mức miễn phí cho từng sản phẩm khi kết thúc chu kỳ thanh toán. Nếu bạn đạt đến hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ miễn phí:

 • Gmail: Bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận thư. Thư đã gửi cho bạn sẽ bị trả lại người gửi.
  Kể từ ngày 1/6/2021: Nếu bạn vẫn không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ trong 2 năm trở lên, tất cả email của bạn có thể bị xóa.
 • Google Drive: Bạn sẽ không thể đồng bộ hóa hoặc tải tệp mới lên. Bạn sẽ không thể tạo tệp mới trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard. Nếu bạn không giảm mức sử dụng dung lượng lưu trữ của mình, bạn hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể chỉnh sửa hoặc sao chép những tệp bị ảnh hưởng của bạn. Quá trình đồng bộ hóa giữa thư mục Google Drive trên máy tính và Drive của tôi sẽ dừng lại.
  Kể từ ngày 1/6/2021: Nếu bạn vẫn không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ trong 2 năm trở lên, thì nội dung của bạn trong (các) sản phẩm bị ảnh hưởng có thể bị xóa.
 • Google Photos: Bạn sẽ không thể tải ảnh và video lên ở Chất lượng gốc. Nếu muốn thêm ảnh và video khác, bạn có thể tải lên hoặc sao lưu ở Chất lượng cao (độ phân giải thấp hơn) hoặc tắt tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa.
  Kể từ ngày 1/6/2021: Bạn cũng sẽ không thể tải ảnh và video lên ở Chất lượng cao hoặc Chất lượng sao lưu nhanh nếu bạn hết dung lượng lưu trữ. Nếu bạn vẫn không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ của bạn trong 2 năm trở lên, thì tất cả ảnh và video của bạn có thể bị xóa.

What happens when you no longer pay for your Google storage? What happens when your google drive storage plan expires? What happens to the 15GB plus data if you stop paying for your extra Google drive storage package?

If your storage plan is canceled or expires

If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will reset to the free levels for each product at the end of your billing cycle. If you reach or exceed the free storage limit:

 • Gmail: You won’t be able to send or receive messages. Messages sent to you will be returned to the sender.
  Starting June 1, 2021: If you remain inactive or go over your storage quota for 2 years or longer, all of your emails may be deleted.
 • Google Drive: You won’t be able to sync or upload new files. You won’t be able to create new files in Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard. Until you reduce your storage usage, neither you nor anyone else can edit or copy your affected files. Syncs between your computer’s Google Drive folder and My Drive will stop.
  Starting June 1, 2021: If you remain inactive or go over your storage quota for 2 years or longer, your content within the affected product(s) may be deleted.
 • Google Photos: You won’t be able to upload photos and videos in Original quality. If you want to add any more photos and videos, you can either upload or back up in High quality (lower resolution), or turn off Back up & sync.
  Starting June 1, 2021: You also won’t be able to upload photos and videos in High quality or Express quality if you are out of storage. And if you remain inactive or go over your storage quota for 2 years or longer, all of your photos and videos may be deleted.