Hướng dẫn sửa lỗi Aw, Snap! Google Chrome


Không nói nhiều! Cách khắc phục lỗi Aw, Snap! (Ôi, hỏng!) trên Google Chrome như sau (English at the end of the article):

CÁCH 1 (NHANH NHẤT)

 • Dùng Command Prompt (Start > gõ CMD > Run as Administrator) với quyền Admin. Gõ vào lệnh sau:

REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /v RendererCodeIntegrityEnabled /t REG_DWORD /d 0

 • Enter, OK!

 • Ok! Mở lại Google Chrome thử xem đã sửa được lỗi Aw, Snap! chưa nhé!

CÁCH 2

 • Mở Registry (Start > gõ REGEDIT > Run as Administrator), truy cập vào đường dẫn sau:

KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome (nếu chưa có thì tạo mới)

 • Tạo 1 key DWORD tên là RendererCodeIntegrityEnabled với giá trị là 0.

 • Ok! Mở lại Google Chrome thử!

CÁCH 3

 • Thật ra là cách 2, nhưng để nhanh gọn lẹ thì tải file REG tại ĐÂY.
 • Click chuột phải chọn Merge, Yes, Ok!

 • Ok! Kiểm tra Google Chrome xem đã khắc phục được lỗi Aw, Snap! chưa nhé!


CÁCH 4

 • Giống như 3 cách trên nhưng không đụng đến Registry, và không hoạt động khi Pin to taskbar shortcut của Chrome.
 • Tìm shortcut của Chrome ở Desktop, click chuột phải chọn Properties.
 • Ở thẻ Shortcut tìm đến dòng Target và thêm dòng sau vào cuối cùng:

-disable-features=RendererCodeIntegrity


How To Fix The “Aw, Snap!” Error Message 100% Working, Simple, Fast

If the “Aw, Snap!” error appears (Chrome STATUS_INVALID_IMAGE_HASH), the webpage you tried to load crashed unexpectedly. Most times you can dismiss the error by press Refresh (F5) . But if you keep getting the error, try the following:

 • Run Command Prompt (Run > CMD) with admin privileges.
 • Type: REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /v RendererCodeIntegrityEnabled /t REG_DWORD /d 0
 • Enter > Ok! It’s OK?

OR:

 • Download file REG.
 • Right click on file RendererCodeIntegrityEnabled.reg, select Merge > Yes > Ok!
 • It’s OK?

How To Fix The Aw, Snap! Error Google Chrome